167808 tag

2024.04.22.
Csilla, Noémi napja van!
Főoldal     DEMO (Bemutató)     Regisztrálj     Fórum     Mondd el!     Kapcsolat

Név:

Jelszó:


Jegyezzen meg Belépés

Regisztráció
Elfelejtett jelszó

Sziasztok! Hihetetlen, hogy rátaláltam erre a fantasztikus oldalra!

ladri6Rólunk
Gyakran ism. kérdések
Hogyan használjam?
Felhasználási feltételek
Adatvédelmi nyilatkozat
Partnereink
Adatvédelmi nyilatkozat

1. A felhasznált adatok köre és a felhasználás célja:
 • A regisztráció során megadott adatok: felhasználói név, név, lakóhely (megye/település), email cím
  Ezen adatok megadása kötelező, a felhasználó azonosítására és kapcsolattartásra használjuk, harmadik fél számára nem adjuk ki. A rendszer automatikus figyelmeztetéseket küld a várható esetményekről (például menstruáció, ovuláció, esedékes nőgyógyász látogatás, stb.).
 • Az oldal használata során megadott adatok: különféle termékenységgel kapcsolatos jelek/tünetek, például (de nem kizárólag) menstruáció időpontjai és erőssége, napi ébredési hőmérséklet, ovulációs fájdalom, terhességi/ovulációs teszt eredménye, nőgyógyász látogatás, méhnyakrákszűrés ténye (eredmény nem!), testsúly, sporttevékenység, szedett gyógyszerek (és a beszedés ténye), saját egyéni megfigyelések, terhességi állapot valamint korábbi terhességek adatai (utolsó menstruáció, terhesség vége, kimenetel).
  Előbbi adatok megadása kötelező, utóbbiak megadása nem, de az oldal megfelelő használatához elengedhetetlenül szükséges, hogy a felhasználó a tüneteit az igényei mértékében megadja. A termékenységi adatokat elsősorban naplózási céllal gyűjti a rendszer, a menstruációk idejét, ébredési hőmérsékletet, illetve a méh állapotjellemzőit a termékenység automatizált elemzéséhez, és egyszerű felhasználói szintű statisztikai előrejelzéshez használjuk fel, kizárólag a felhasználó számára elérhetően, harmadik fél számára (ideértve más felhasználókat is) nem adjuk ki.
2. A felhasználók adatvédelmi jogai:
2.1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult vagy arra is, hogy a személyes adataidhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférj. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kik férnek hozzá a személyes adataidhoz.

2.2. Helyesbítés joga

Amennyiben a személyes adataid nem felelnek meg a valóságnak, jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítsük, vagy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.

2.3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyik fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre mielőbb töröljük a személyes adataidat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk a személyes adatok kezelését:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

2.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Jogosult vagy arra is, hogy az általunk kezelt, rád vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd és jogosult vagy arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van lehetőséged, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetőséged.

2.6. Tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okból, bármikor tiltakozz a személyes adatait kezelése ellen. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmed arra, hogy amennyiben megtiltod, vagy kéred az adatkezelés megszüntetését, akkor a szolgáltatásunkat nem fogod tudni a továbbiakban igénybe venni.

2.7. Visszavonás joga

Természetesen jogosult vagy arra, hogy a hozzájárulásodon alapuló hozzájárulásodat, bármikor visszavond. Ez alapján tehát, ha például feliratkoztál a hírlevelünkre, akkor bármikor kérheted, hogy a továbbiakban ne küldjünk neked hírlevelet.

3. Adatkezelő:
Webster Ingatlan 22. Kft
cégjegyzék szám: 01-09-563739
Levelezési cím: Budapest, Budafok I. sz. postahivatal 1775 Pf: 12

Adatfeldolgozó:
Arteries Studio Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-299564
Adószám: 23854855-2-41


4. Joggyakorlással kapcsolatos eljárás

A Ciklus.hu indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül válaszol a jelen tájékoztatóban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmedre. Szükség esetén, amennyiben a kérelmed túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk a számodra.

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésedet, kérésedet kérjük, a ciklus.hu/kapcsolat oldalon keresztül juttasd el hozzánk. Kérjük, tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – az érdekedben - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságodat hitelt érdemlően igazoltad.

A kérelmed megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

 • regisztrációkor megadott email címed
 • teljes neved
 • születési dátumod

Amennyiben e-mailben juttatod el hozzánk a kérelmedet, akkor ügyelj arra, hogy a regisztrációkor megadott email címről küldd el a megkeresést.
Adnetwork
copyright © ciklus.hu 2007 - Naptár Nőknek